Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
Saijaithai | 2019-01-16 14:31:16.0 | Hits  18
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารมูลนิธิสายใจไทย สำนักงานถนนสรรพาวุธ พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ทำพิธีอัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ มอบแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิสายใจไทย และได้รับพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
Saijaithai | 2019-01-16 14:27:32.0 | Hits  15
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
Saijaithai | 2018-12-17 14:58:58.0 | Hits  35
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
Saijaithai | 2018-12-17 14:49:59.0 | Hits  33
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของ สมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่ แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 2018-12-17 14:45:54.0 | Hits  19
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 2018-12-17 14:42:59.0 | Hits  24
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 2018-03-30 15:57:14.0 | Hits  150
น้ำใจไม่เคยแล้ง ร้อยเอกทักขิณ โพธิศาสตร์ ประธานชมรมสายใจไทยจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนสมาชิกสายใจไทย ลงพื้นที่นำสิ่งของ อาหาร เครื่องใช้ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนในเบื้องต้น ที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 มูลนิธิฯ ขอชื่นชมและอนุโมทนา
Saijaithai | 2018-03-30 15:52:52.0 | Hits  148
ผู้บริหาร อาสาสมัคร สมาชิก และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทยฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 จำนวนเงิน 70,000 บาท
Saijaithai | 2018-03-30 15:49:13.0 | Hits  162
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการ และพลตรี สุกิจ เลาหสุรโยธิน ได้ไปร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Saijaithai | 2018-03-30 15:43:28.0 | Hits  156
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 คุณธัญรักษ์ ณ วังขนาย ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มวังขนาย มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่อนำไปสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ณ สำนักงานสวนจิตรลดา โดยมี คุณอมรา อินทวงศ์ ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน และหม่อมหลวงเอื้อมสุขย์ กิติยากร ผู้อำนวยการสายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com