Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยฯ

Saijaithai | 17-12-2561 | เปิดดู 683 | ความคิดเห็น 0

คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด
ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 16-17
พฤศจิกายน 2560 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของ
สมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่
แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ในจังหวัดต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

วันที่: 26-02-2024

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com