Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
Saijaithai | 20-03-2020 | Hits  892
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2562 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 20-03-2020 | Hits  930
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 29-03-2019 | Hits  1455
บริษัท วังขนาย มอบน้ำตาลทรายขาวจำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ เพื่อจำหน่ายในงาน “วันสายใจไทย” 2 เมษายน 2562
Saijaithai | 29-03-2019 | Hits  1487
คณะกรรมการแพทย์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรัง ณ สโมสรค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงพยาบาลกระบี่ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์กา...
Saijaithai | 26-02-2019 | Hits  1469
วันศุกร์ที่ 15 ก.พ.2562 นาย ฮิซาโอะ โฮริโคชิ ที่ปรึกษา (Counsellor) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นมูลนิธิฯ ที่มีการดำเนินการมาเป็นเวลานานและได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ผู้เสียสละเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
Saijaithai | 16-01-2019 | Hits  3340
พระราชินีพร้อมคณะจากประเทศมาเลเซีย เสด็จทอดพระเนตร มูลนิธิสายใจไทยฯ วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
Saijaithai | 16-01-2019 | Hits  1304
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2562 วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
Saijaithai | 17-12-2018 | Hits  1082
บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ในการทาสีช่องทางเดินเสด็จฯ และสนามกีฬาเปตอง พร้อมทำความสะอาดบริเวณรอบๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่เสด็จ ปลายเดือนธันวาคม 2561
Saijaithai | 17-12-2018 | Hits  1089
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 10-09-2013 | Hits  4430
• ข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ • รวมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา
1 | 2

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com