Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ระเบียบการขอรับความช่วยเหลือ

วันที่: 28-08-2013

 ระเบียบการขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

1.   ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย ฯ คือ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และราษฎรอาสาสมัคร ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือผู้รุกล้ำอธิปไตย

2.   บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากการกระทำของผู้ก่อการร้ายคอมมูนิสต์หรือผู้รุกรานอธิปไตย

3.   ผู้ที่มีหน้าที่ทำหนังสือขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ คือ

            ทหาร  ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรมขึ้นไป

            ตำรวจ ผู้บังคับบัญชาชั้นพันตำรวจเอกขึ้นไป

            ข้าราชการพลเรือน และราษฎรอาสาสมัคร ผู้บังคับบัญชาชั้นปลัดจังหวัดขึ้นไป

4.   หลักฐานการขอรับความช่วยเหลือ

            -  แบบฟอร์มของมูลนิธิฯ (แบบสำรวจ ส.1) กรอกข้อมูล พร้อมลงนาม และติดรูปถ่าย

            สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่

            รายงานเหตุการณ์ สาเหตุการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ( กพ.3 , กพ.4)

            หนังสือนำส่งขอรับความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา

            หนังสือรายงานการบาดเจ็บจากแพทย์ ระบุอาการบาดเจ็บ และสรุปผลการรักษา หรือสภาพ     ความพิการ ,จำนวนวันที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล

            สำเนาสมุดเงินฝากของผู้บาดเจ็บ

            ► กรณีเสียชีวิต ขอหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้

            สำเนาทะเบียนสมรส

            สำเนาใบมรณบัตร

            สำเนาทะเบียนบ้านภรรยา - บุตร

            สำเนาสูติบัตรบุตร หรือบัตรประชาชน

            สำเนาสมุดเงินฝากของทายาท

                -  กรณีไม่ได้สมรส ขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนา     ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา

5.   หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ

            กรณีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่  ทายาทจะดังนี้

                                    -  กรณีเป็นโสด ให้ช่วยเหลือบิดา  15,000 บาท มารดา 15,000 บาท

                                    -  กรณีมีภรรยาและบุตรถูกต้องตามกฎหมาย ให้ช่วยเหลือ 30,000 บาท

                                    -  กรณีมีภรรยาแต่ไม่มีบุตร ช่วยเหลือ บิดา 10,000 บาท มารดา 10,000 บาท และภรรยา 10,000                บาท ถ้าคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วให้แบ่งคนละกึ่งหนึ่ง

                                    -  กรณีหย่าร้างหรือภรรยาเสียชีวิต ให้บุตร 30,000 บาท โดยแบ่งคนละเท่าๆ กัน ถ้าบุตรอายุต่ำกว่า               15 ปี และอยู่ในความอุปการะของผู้อื่น ให้ผู้นั้นเปิดบัญชีเพื่อผู้เยาว์เพื่อรับเงิน

                                    -  กรณีไม่มีทายาทตามข้างต้น จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ

            ► กรณีบาดเจ็บ ได้รับการช่วยเหลือขั้นต้น 2,000.- บาท (ต้องยื่นเรื่องภายใน 2 ปี หลังประสบภัย)

              หลังจากบาดเจ็บถ้ามีสภาพความพิการจะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินช่วยเหลือรายเดือนตั้งแต่ 1,700 บาท ถึง 2,200                 บาท ตามสภาพความพิการโดยคณะกรรมการแพทย์ของมูลนิธิสายใจไทยฯ เป็นผู้พิจารณา

  ► กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ที่ไม่ใช่การกระทำของผู้ก่อการร้าย     จะได้รับเงินช่วยเหลือกึ่ง                 หนึ่งของจำนวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือ

            ► กรณีเสียชีวิตหลังจากได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนแล้วจะให้ความช่วยเหลือทายาท ดังนี้

-  กรณีเป็นโสด ให้ช่วยเหลือบิดา  และ มารดา รวม 25,000 บาท

                                    -  กรณีมีภรรยาและบุตรถูกต้องตามกฎหมาย ให้ช่วยเหลือ 25,000 บาท

-  กรณีมีภรรยาแต่ไม่มีบุตร ให้บิดา, มารดา และภรรยา คนละเท่าๆ กัน

-  กรณีหย่าร้างหรือภรรยาเสียชีวิต ให้บุตร 25,000 บาท โดยแบ่งคนละเท่าๆ กัน ถ้าบุตรอายุต่ำกว่า 15 ปี และอยู่ในความอุปการะของผู้อื่น ให้ผู้นั้นเปิดบัญชีเพื่อผู้เยาว์เพื่อรับเงิน 

-  กรณีไม่มีทายาทตามข้างต้น ผู้จัดงานศพจะได้รับเงิน 5,000 บาท

 

       6.  ระเบียบเพิ่มเติมกรณีเกิดความไม่สงบภาคใต้ เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2547 ให้ช่วยเหลือ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และ                 ราษฎรอาสาสมัคร ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากผู้               ก่อความไม่สงบในเขต    3 จังหวัดภาคใต้ ให้ได้รับความช่วยเหลือเหมือนกับระเบียบเดิม.

       7.  ระเบียบเพิ่มเติมกรณีครู,อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากผู้ก่อความไม่สงบในเขต  3                     จังหวัดภาคใต้ ให้ได้รับความช่วยเหลือเหมือนกับระเบียบเดิม

                        - หลักฐานการขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

                                       - บันทึกประจำวันของตำรวจ

                                       - คำสั่งบรรจุข้าราชการครู

                                       - คำสั่งช่วยราชการ

ทั้งนี้ให้ความช่วยเหลือย้อนหลังตั้งแต่ปี 2548         

  

              ดาวน์โหลด แบบขอรับความช่วยเหลือ(ส.๑)

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com