Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การจัดตั้งชมรมสายใจไทย

วันที่: 28-02-2013

การจัดตั้งชมรมสายใจไทย

 

 

 

 

เพื่อให้สมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สมาชิกสายใจไทยล้วนมาจากภูมิลำเนาแตกต่างกัน แต่ละคนผ่านสมรภูมิรบในสถานที่แตกต่างกันมา แต่ทุกคนต่างก็มีวัตถุประส งค์ร่วมเป็นหนึ่งเดียว คือความเสียสละในการต่อสู้เพื่อป้องกันประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ

 

 

สมาชิกสายใจไทยจะมาร่วมชุมนุมพบปะสังสรรค์กันในเขตจังหวัดต่าง ๆ ในวันที่ใกล้เคียงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ประโยชน์ของการจัดตั้งชมรมสายใจไทย นอกเหนือจากเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกันแล้ว ชมรมสายใจไทยยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิก ในการติดต่อประสานงานกับมูลนิธิฯ ได้เป็นอย่างดี

 

 

ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2539 ชมรมสายใจไทยได้รับการก่อตั้งขึ้น 20 แห่ง ในเขต 35 จังหวัดของประเทศไทย มีการบริหารงานโดยสมาชิกสายใจไทยซึ่งทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารของชมรม 7 นาย ประธานชมรมจะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนในการติดต่อประสานงานระหว่างมูลนิธิฯ กับสมาชิกสายใจไทยในเขตของตน

 

มูลนิธิสายใจไทยฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำจังหวัด และประชาสงเคราะห์จังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อควบคุมและช่วยเหลือการดำเนินงานของชมรมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม วัตถุประสงค์ของมูลนิธิสายใจไทยฯ 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com