Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน

วันที่: 28-02-2013

 สวัสดิการเงินกู้ และ เงินช่วยเหลือ

  

เพื่อให้สมาชิกสายใจไทย ฯ ได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีพ มูลนิธิสายใจไทย ฯ จัดให้มีสวัสดิการ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก ได้แก่
 
 

► 1. เงินช่วยเหลือ

ก. เงินกู้ฉุกเฉิน ให้ยืมเงินช่วยเหลือรายเดือนล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน ระยะเวลาผ่อนใช้ 6 เดือน

ข. เงินกู้กรณีจำเป็น ให้กู้ไม่เกิน 15 เท่า ของเงินช่วยเหลือรายเดือน ระยะเวลาผ่อนใช้ 3 ปี

ค. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ ให้เงินช่วยเหลือแก่สมาชิก รายละไม่เกิน 5,000 บาท โดยนำหลักฐานมาแสดงคือ สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่

 

► 2. สวัสดิการอื่น ๆ เพื่อนันทนาการ

หน่วยฝึกอาชีพของมูลนิธิสายใจไทย ฯ ได้จัดให้มีงานรื่นเริง และทัศนศึกษาแก่สมาชิกสายใจไทย ตามโอกาสอันสมควร เช่น จัดทัศนศึกษาร่วมกับครอบครัวสมาชิก จัดงานรื่นเริงในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และ เพื่อให้สมาชิกสายใจไทยได้มีโอกาสพบปะ ร่วมความบันเทิงกับคณะกรรมการ และผู้บริหารของมูลนิธิ ฯ อีกด้วย

 

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com