Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การช่วยเหลือด้านการศึกษา

วันที่: 28-02-2013

การช่วยเหลือทางการศึกษา

 

๑. จัดให้ทุนการศึกษาวิชาชีพแก่บุตรของสมาชิก

๒. จัดให้มีการเรียนรู้อาชีพ โดยให้ทั้งสมาชิก ภริยา และบุตรที่ประสงค์จะเรียนได้รับฟังคำอธิบาย แนะแนวจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาถึงการเรียนวิชาชีพต่าง ๆ เมื่อมีผู้สนใจจะเข้าเรียน มูลนิธิฯ จะออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้

 

 

เกณฑ์การพิจารณาเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตรสมาชิกสายใจไทยฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีดังนี้

 

๑.สมาชิกสายใจไทยที่มีรายได้ครอบครัวไม่ถึง ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือนให้ขอรับความช่วยเหลือได้สำหรับบุตรธิดาทุกคนที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี

 

๒.สมาชิกสายใจไทยที่มีรายได้ครอบครัวสูงกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน มูลนิธิฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ดังนี้

 

๒.๑ผู้ที่มีบุตรธิดาที่มีผลการเรียนดี   โดยกำหนดให้ผู้ที่มีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือปวช. และระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีหรือ ปวส. ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป  ไม่ ต่ำกว่า ๓.๐  ในปีก่อนหน้า

 

๒.๒ผู้ที่เสียสละทำงานให้แก่มูลนิธิฯ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนติดต่อกันตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไปให้ขอรับความช่วยเหลือได้ครอบครัวละ ๑ คน

 

๓.สมาชิกที่มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปให้ได้รับทุกคน

 

๔.บุตรที่ขอรับความช่วยเหลือต้องเป็นบุตรในสายเลือดของสมาชิกสายใจไทยอันเกิดจากภรรยา/สามีที่จดทะเบียนตามกฎหมาย  หรือที่มีเอกสารรับรองเป็นทางการว่าสมาชิกสายใจไทยเป็นบิดา/มารดาผู้ให้กำเนิด  อายุไม่เกิน ๒๕ ปีและยังไม่ได้ทำงาน

 

๕.สมาชิกที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือให้ส่งเรื่องขอรับความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิฯเป็นรายปี

 

๖.อัตราความช่วยเหลือต่อปี ระดับเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษา ๗,๐๐๐ บาท ระดับมัธยม-ปวช. ๑๐,๐๐๐ บาท   ระดับปวส.และปริญญาตรี ๑๘,๐๐๐ บาท   สำหรับมหาวิทยาลัยเปิดที่ไม่ต้องเข้าเรียนให้เฉพาะค่าลงทะเบียนตามจ่ายจริง หรือกรณีลงเรียน กศน.หรือวิทยาลัยชุมชนให้เหมาจ่ายรายละ ๓,๐๐๐ บาท

 

๗.ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ เริ่มตั้งแต่อนุบาล/ประถม/มัธยม มูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือจนจบหลักสูตรมัธยมปลายหรือปวช.หากเริ่มตั้งแต่ปริญญาตรีหรือปวส. จะให้ความช่วยเหลือจนจบการศึกษา   แต่ไม่เกินจำนวนปีที่หลักสูตรกำหนด    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com