Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ความช่วยเหลือด้านการแพทย์

วันที่: 28-02-2013

 การตรวจเยี่ยม การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

 
 
 

 

 

1. การตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย ที่ยังรักษาอยู่ หรือฟื้นฟูอยู่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ รพ. พระมงกุฎเกล้า รพ. ทหารฝ่านศึก รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า และรพ. ตำรวจ โดยตรวจเยี่ยมเป็นประจำทุกเดือนพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือรายเดือน


2. ในกรณีที่สมาชิกสายใจไทย ได้ผ่านการรักษาแล้วกลับไปอยู่ในภูมิลำเนาของตน บางคนพิการพอที่จะปฏิบัติงานได้ บางคนเป็นผู้ทุพพลภาพที่ช่วยตนเองได้น้อย คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่จังหวัดโดยจะนัดหมายสมาชิกสายใจไทย ที่อยู่ใกล้เคียงให้มารวมกัน ณ โรงพยาบาล หรือหน่วยทหาร จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ตรวจสภาพความพิการที่มีผลต่อร่างกาย และอาชีพ การซ่อม เปลี่ยนขาเทียม โดยร่วมมือกับแพทย์ในท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ อาทิเช่น แผนกแขน ขาเทียม รพ. พระมงกุฎเกล้า มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้น

พร้อมกับการตรวจเยี่ยมดังกล่าว จะติดตามถามทุกข์สุข ปัญหาและความเป็นอยู่ของสมาชิกเพื่อเก็บเป็นข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อการติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนให้เหมาะสมในระยะต่อ ๆ มา

การตรวจเยี่ยมด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ดังกล่าวจะดำเนินต่อเนื่องไปตามจังหวัดต่าง ๆ หมุนเวียนไปตลอดปี

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com