Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ระเบียบความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

วันที่: 28-02-2013

ความช่วยเหลือที่มูลนิธิสายใจไทยฯ ให้แก่สมาชิกสายใจไทย

 

ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ  ตลอดชีวิตมีฐานะเป็น สมาชิกสายใจไทย  โดยได้รับสิทธินอกเหนือจากความช่วย             เหลือรายเดือน ดังนี้

 

.   การบำบัด  ช่วยเหลือหาอวัยวะเทียม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลทหารผ่านศึก หรือโรงพยาบาลของหน่วยราชการ

.   การตรวจเยี่ยมคณะกรรมการของมูลนิธิฯ  จะออกตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของสมาชิกเป็นครั้งคราว เพื่อดูแลทุกข์สุข  และให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย

.   สารสายใจไทย สมาชิกจะได้รับสารสายใจไทยที่ออกปีละ ๓ ฉบับ

.   การตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยสมาชิกที่อายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป  มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุขให้ไปตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลในสังกัด โดยใช้สิทธิ์ที่มี (ราชการ, อผศ., สิทธิ์ ๓๐ บาท, สิทธิ์ประกันสังคม) และจัดให้ อสม. ไปติดตามดูแลหากมีค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลเรียกเก็บในการตรวจสุขภาพนอกเหนือสิทธิ์  ให้ส่งมาให้มูลนิธิฯ พิจารณาความช่วยเหลือเป็นรายๆไปโดยประธานชมรมฯ มีหน้าที่ติดตามส่งรายงานการตรวจให้มูลนิธิฯ ทราบเพื่อติดตาม 

.   การกู้เงิน   สมาชิกมีสิทธิ์ขอกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยจากมูลนิธิฯ ได้  จำนวน ๒๕ เท่าของเงินช่วยเหลือรายเดือน  แต่ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท โดยเขียนคำร้อง ระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียด  ให้มูลนิธิฯ พิจารณาเมื่อได้รับเงินกู้แล้วมูลนิธิฯ จะหักใช้คืนจากเงินช่วยเหลือรายเดือนเป็นเวลา ๓ ปี  เมื่อหักใช้ครบแล้วต้องทิ้งเวลาอีก ๒ ปี จึงจะขอกู้ใหม่ได้  เพื่อให้โอกาสแก่สมาชิกรายอื่น

.    ภัยธรรมชาติหากสมาชิกได้รับความเสียหายจากอุติภัยที่เป็นเหตุนอกเหนือความปกติ  มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือตามจริงไม่เกินรายละ ๕,๐๐๐ บาท  โดยส่งคำร้องพร้อมหลักฐานรูปถ่ายความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสีย   โดยมีผู้รับรองความถูกต้อง เช่น ประธานชมรมฯ  ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต. เป็นต้น

.   การฝึกอาชีพสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ฝึกอาชีพณ ศูนย์พัฒนาอาชีพของมูลนิธิฯ โดยให้ส่งคำร้องพร้อมประวัติไปที่มูลนิธิฯ

.   ความช่วยเหลือด้านการศึกษา มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีแก่บุตรสมาชิกไม่เกิน ๓ คนต่อครอบครัว  ในอัตราปีละ ๗,๐๐๐ บาทสำหรับระดับอนุบาล-ประถม, ๑๐,๐๐๐ บาทสำหรับระดับมัธยมและปวช.  และ ๑๘,๐๐๐ บาทสำหรับระดับปริญญาตรีและปวส.โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะให้แก่บุตรที่กำลังศึกษาและไม่ได้ทำงานของสมาชิกที่มีรายได้รวมของครอบครัวไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน  หรือสมาชิกที่มีบุตร ๓ คนขึ้นไปไม่จำกัดรายได้

 

      หลักฐานที่ต้องใช้

-           แบบขอรับความช่วยเหลือ (ส่งไปกับสารสายใจไทยฉบับเดือนธันวาคม)

-           สำเนาผลการศึกษาในภาคเรียนหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา

 

      หลักฐานที่ต้องใช้เมื่อได้รับอนุมัติความช่วยเหลือแล้ว

-           หนังสือรับการเป็นนักเรียน / นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ที่ขอรับการสงเคราะห์

-           สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้รับความช่วยเหลือ  กรณีเป็นผู้เยาว์ไม่สามารถเปิดบัญชีได้ ให้ผู้          ปกครองเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อผู้เยาว์ได้   ขอให้ใช้ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุง        ไทย หรือธนาคารออมสิน เท่านั้น

 

.   เงินช่วยเหลือทายาทเมื่อสมาชิกเสียชีวิตลงมูลนิธิฯ จะมอบความช่วยเหลือแก่ทายาท ดังนี้

-           ถ้าเป็นโสดมอบให้บิดามารดารวม ๒๕,๐๐๐ บาท

-           ถ้ามีภรรยาและบุตรตามกฎหมาย ให้ภรรยาและบุตร ๒๕,๐๐๐ บาท

-           ถ้ามีภรรยาแต่ไม่มีบุตร  ให้ผู้จัดงานศพ ๕,๐๐๐ บาท  ให้บิดา, มารดา และภรรยารวม  ๒๐,๐๐๐      บาท

-           ถ้าไม่มีทายาทข้างต้น ให้ผู้จัดงานศพ ๕,๐๐๐ บาท

 

      หลักฐานที่ต้องใช้

-           สำเนาใบมรณบัตร

-           สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา  (ถ้าผู้ตายเป็นโสด)

-           สำเนาทะเบียนสมรสและสำเนาบัตรประชาชนของภรรยา (ถ้าผู้ตายสมรสตามกฎหมาย)

-           สำเนาสูติบัตรบุตรและ/หรือสำเนาบัตรประชาชนของบุตร (ถ้าผู้ตายแต่งงานและมีบุตรตามกฎหมาย)

 

                            ดาวน์โหลด แบบขอรับความช่วยเหลือ(ส.๑)

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com