Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การส่งเสริมอาชีพ

วันที่: 28-02-2013

 

ในหมู่บ้านสายใจไทย

 

► การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง

 

เพื่อให้สมาชิกสายใจไทย มีอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน ฯพณฯพลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี จึงได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพาะพันธุ์ไก่พื้นเมือง (พันธุ์ดี) เพื่อมอบให้สมาชิกฯ โดยทะยอยมอบให้ตามความพร้อมของสมาชิก ฯ "ไก่พื้นเมือง (พันธุ์ดี)" มีลักษณะเด่นกว่าไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เดิม คือ ไก่จะโตเร็ว หากินเก่ง ออกลูกดก และทนทานต่อโรค มูลนิธิฯ จะมอบพันธุ์ไก่พื้นเมือง ให้สมาชิกสายใจไทย ครอบครัวละ 5 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 4 ตัว ) อายุไก่ประมาณ 2 - 3เดือน สมาชิกจะเลี้ยงไก่แบบปล่อยหากินเอง ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 เดือนจะออกลูก ในระหว่างนี้ ปศุสัตว์อำเภอ จะเข้าติดตามและแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคเมื่อลูกไก่พื้นเมืองมีอายุได้ 2 เดือน สมาชิกมีหน้าที่นำส่งคืนจำนวน 5 ตัว เพื่อให้มูลนิธิ ฯ มอบแก่สมาชิกรายอื่นต่อไป ขณะนี้ มูลนิธิ ฯ ได้มอบไก่พื้นเมืองให้สมาชิกสายใจไทย จำนวน 15 ครอบครัว ผลการเลี้ยงไก่ มีการเจริญเติบโตดี บางรายไก่เริ่มออกไข่บ้างแล้ว

 

 

 

► การใช้จุลินทรีย์ ชีวภาพในการเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์

 

เพื่อลดต้นทุน ลดรายจ่าย และรักษาสิ่งแวดล้อม ฯพณฯพลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี จึงได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าแนะนำวิธีการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพในการปลูกพืชไร่ พืชสวน ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ โดยสมาชิกสายใจไทย สามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพ น้ำยาฮอร์โมนเร่งการติดดอก ผลิใบ หรือน้ำยาไล่แมลงที่มารบกวนได้เองโดยมีค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งจะทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช ดังนั้นเพื่อให้สมาชิกเห็นรูปแบบ วิธีการอย่างถูกต้องจึงได้มีการสาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อขนาดเล็ก โดยใช้ปุ๋ยจุรินทรีย์ ชีวภาพปรับสภาพน้ำในบ่อ และปลูกพืชผักสวนครัวรอบบ่อปลา โดยใช้น้ำจากบ่อปลา มารดต้นไม้ ในส่วนของอาหารปลาดุก สมาชิกจะใช้ปลวกหรือติดไฟล่อแมลง แทนการใช้หัวอาหาร ผลการดำเนินการ ปลาดุกที่เลี้ยงไว้เจริญเติบโตดี เนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นคาว พืชผักสวนครัว งอกงามดี ไม่มีแมลงรบกวน ผลผลิตที่ได้ สมาชิกจะไว้บริโภคในครัวเรือน หากเหลือจึงจะนำไปขาย ซึ่งตรงกับพระราชดำรัสที่ให้ทำอย่างพอมีพอกิน.

 

 

 

► การจำหน่ายผลผลิต

 

          จากการที่สมาชิกสายใจไทย ได้ดำเนินการด้านการเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชอายุสั้นแซมในสวนไม้ผล เช่น กล้วย ฟักทอง และอื่นๆ มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านการเกษตรเพื่อแปรรูปผลผลิต และ ทำสินค้าหัตถกรรม ออกจำหน่าย เป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว จึงได้จัดสร้างร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลผลิตเหล่านี้ หน้าสถานีรถไฟคลองมะพลับ อ.ศรีนคร เป็นอาคารหลังคามุงจาก ขนาด20 x 30 เมตร ซึ่งร้านค้าได้สร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2542 โดยได้รับการอนุเคราะห์ไม้ยูคาลิตัส จากฑัณทสถานสวรรคโลกจ.สุโขทัย โดยอธิบดีกรมราชฑัณท์ เป็นผู้ลงนามอนุมัติ และจ้างแรงงานผู้ต้องขัง ในการจัดสร้างร้านค้าจนแล้วสร็จ และเหล่าสมาชิกได้เริ่มวางจำหน่ายสินค้าผลิตผลทางการเกษตร สินค้าหัคถกรรม แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาระบบงานการขายในรูปแบบของกลุ่มสหกรณ์ต่อไป.

          การดำเนินงานตามโครงการ จะยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิสายใจไทย ฯ ร่วมกับกรมส่งสริมการเกษตร และสหกรณ์ กระทรวงเกษตรต่อไป เพื่อให้มีการพัฒนา ทั้งด้านการเกษตรกรรม และ พาณิชยกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เพื่อเป็นหลักสำคัญ ในการดำรงชีวิตที่ดีของสมาชิกและครอบครัวในระยะยาว

 

 

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com