Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ที่ดินสุโขทัย

วันที่: 28-02-2013

โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่สมาชิกสายใจไทย

 

 

► นิคมสหกรณ์สวรรคโลก อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

 

► ความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือสมาชิกผู้พิการของมูลนิธิสายใจไทยฯ ที่เสียสละชีวิตและร่างกายเพื่อต่อสู้ป้องกันประเทศชาติให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือรายเดือนตามสภาพความพิการการฝึกอาชีพตามความถนัดของแต่ละบุคคลซึ่งสมาชิกสายใจไทยส่วนหนึ่งมีอาชีพเดิมเป็นเกษตรกรและประสงค์จะมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับสมาชิกสายใจไทยจึงบังเกิดขึ้นในพื้นที่สงวนของนิคมสหกรณ์สวรรคโลกอ.ศรีนคร จ.สุโขทัยโดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

              นิคมสหกรณ์สวรรคโลก          ที่ทำการสหกรณ์นิคมสวรรคโลกจำกัด 

 

           

 

 

► วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือ จัดที่ดินทำกินให้กับสมาชิกผู้พิการของมูลนิธิสายใจไทยฯให้มีอาชีพ ที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยโดยถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรผสมผสานและให้สหกรณ์เป็นสถาบันส่งเสริมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

3. เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่และสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลรักษาคงสภาพธรรมชาติ

 

สภาพที่ดินก่อนการปรับปรุงสภาพที่ดินกำลังปรับปรุงสภาพที่ดินหลังการปรับปรุงบ้านและที่ดินที่สมาชิกได้รับ

 

สระน้ำส่วนกลาง

อาคารอเนกประสงค์

หอเก็บน้ำประปา

เครื่องสูบน้ำส่งไปตามแปลงเกษตร

 

► เป้าหมาย

1.สมาชิกมูลนิธิสายใจไทย และครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพมีอาชีพ มีที่ดินทำกิน มีที่อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย.

2.สมาชิกในโครงการ ฯ ประกอบอาชีพการเกษตรกรรมแบบผสมผสานหัตถกรรมพื้นบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือนและอื่น ๆ โดยระบบสหกรณ์

3. ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่สภาพจิตใจ ให้มีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลรักษาป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

4. สมาชิกในโครงการ ฯ เป็นผู้ประพฤติดีมีคุณธรรมรู้จักหน้าที่ของตนเอง รู้จักหน้าที่ต่อสังคมรู้จักเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี ของอนุชนรุ่นหลัง

5. สมาชิกสายใจไทย และครอบครัวต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์

6. บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการฯ

6.1 ภายใน 3 เดือน ถึง 1 ปีสมาชิกสายใจไทย สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยมีพืชผักสวนครัว ผลไม้จากต้นที่ให้ผลในระยะ1 ปี มีปลาไข่ไก่ ไข่เป็ด ไก่ เป็ด และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ บริโภค ในขณะเดียวกันก็ลงผลไม้ยืนต้น

6.2 ภายใน 1 ปี ถึง 4 ปี สมาชิกสายใจไทย สามารถได้ผลผลิตจากพืชอายุสั้นผลผลิตจากต้นไม้ยืนต้น หัตถกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือนตามความถนัด

6.3 4 ปี ขึ้นไป สมาชิกสายใจไทย สามารถมีรายได้จากเกษตรกรรมแบบผสมผสานคือพืชผักสวนครัว พืชอายุสั้น ผลจากไม้ยืนต้นปลา เป็ด ไก่ สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ หัตถกรรมพื้นบ้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการเตรียมแผนงานพัฒาอาชีพตามถนัด

 

► แผนงานประกอบโครงการฯ

1. แผนงานการประชาสัมพันธ์. 

2. แผนงานการเกษตรแบบผสมผสาน.

3. แผนงานปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ส่วนกลาง ที่สาธารณะและการรักษาความสะอาด.

4. แผนงานการเกษตรเพื่อชีวิต (การปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักทำประโยชน์ให้ครอบครัว และสังคม).

5. แผนงานการติดตามและประเมินผล.

  

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com