Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

โครงการที่ดินทำกิน จ.สุโขทัย

วันที่: 28-02-2013

โครงการจัดสรรที่ดิน นิคมสหกรณ์สวรรคโลก เฉลิมพระเกียรติ


        ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 นี้ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์รำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีต่อสมาชิกสายใจไทย ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละชีวิต ร่างกาย จนได้รับความพิการ ในการปกป้องสู้รบเพื่อรักษาประเทศชาติให้พ้นจากการบุกรุก และทำลายความสงบสุขของปวงชนชาวไทย และทั้งสองพระองค์ ได้ทรงมีพระเมตตา ทรงห่วงใยผู้ได้รับบาดเจ็บ ได้เสด็จเยี่ยมผู้เจ็บป่วย และพระราชทานของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจ แก่ทหารและอาสาสมัครที่บาดเจ็บด้วยพระองค์เอง ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย และรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2518 และทรงพระราชทานให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกรรมการของมูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่บาดเจ็บ พิการจากการสู้รบทั้งหลาย ที่ไม่สามารถรับราชการหรือประกอบอาชีพได้เหมือนเดิม และทั้งสองพรองค์ ทรงมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ และการดำรงชีพของเขาเหล่านั้นเสมอมา

 

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานได้สนองพระราชดำริอย่างแข็งขันต่อเนื่องมาโดยตลอด ได้ทรงดำเนินกิจการนับแต่ก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ทุพพลภาพ พร้อมทั้งครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ีขึ้น นอกจากให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นรายเดือน แล้วยังช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ การตรวจเยี่ยมรักษาพยาบาล การฝึกอาชีพ ทั้งในรูปโรงงาน และการฝึกอาชีพอิสระ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา และสมาชิกสายใจไทยเอง เป็นต้น

 

         สิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการดำรงชีพคือที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชดำริที่จะจัดหาที่ดินทำกินเพื่อจัดสรรที่ดินจำนวนหนึ่ง ให้แก่สมาชิกสายใจไทยที่มีฐานะยากจน และไม่มีความสามารถที่จะหาที่ดินเป็นของตนเองได้ มูลนิธิสายใจไทยฯ จึงได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร จัดทำโครงการจัดสรรที่ดิน ที่นิคมสหกรณ์สวรรคโลก อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ในพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ เพื่อจัดสรรให้แก่สมาชิกสายใจไทย 100 ราย โดยจัดแบ่งพื้นที่ให้รายละประมาณ 6 ไร่ ซึ่งทางโครงการได้ก่อสร้างบ้านให้ 1 หลัง พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ พร้อมทั้งปรับพื้นที่ให้พอที่จะทำการเกษตรโดยจัดแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งขุดบ่อน้ำ ไว้เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ หรือเลี้ยงสัตว์เพื่อเสริมรายได้ประจำในระยะยาว

 

         การจัดการพื้นที่ดินทำกินในแต่ละแปลง และ การดำเนินชีวิตของสมาชิกสายใจไทย ได้น้อมนำทฤษฏีใหม่ และเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้มาใช้ในการดำเนินการของโครงการ ขณะนี้การดำเนินโครงการมาถึงระยะเป็นรูปเป็นร่าง และมีผลก้าวหน้าเป็นอันมาก จนเห็นผลงานตามแนวพระราชดำริเป็นที่น่าพอใจ มูลนิธิสายใจไทย ฯ จึงเห็นสมควรที่จะนำ โครงการจัดสรรที่ดิน นิคมสหกรณ์สวรรคโลก เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคล พระชนมายุ 72 พรรษาในปี พ.ศ. 2542 นี้.

  

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com