Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รายชื่ออาสาสมัคร

วันที่: 29-11-2013

         ผู้จัดการ  มูลนิธิสายใจไทย

 

              หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์  นาครทรรพ

 

 

         ผู้ช่วยผู้จัดการ  มูลนิธิสายใจไทย

 

              คุณอนุชา  เสมารัตน์

 

 

ผู้อำนวยการสายบริหารและสมาชิก

     หม่อนหลวงเอื้อมสุขย์   กิติยากร

 

 

ผู้อำนวยการสายพัฒนาอาชีพ

      คุณพวงทอง  อานันทนะสุวงศ์

 

 

ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคลและบริการ
     คุณอมรารักษ์     ประจวบเหมาะ

 


ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

      คุณชาติชาย  วิจารณบุตร

 

 

หัวหน้าฝ่ายสายพัฒนาอาชีพ 1

      คุณพนม  ดำรงค์เดช

 

 

หัวหน้าฝ่ายสายพัฒนาอาชีพ 2

      คุณยลสะอาง  หาญณรงค์

 

 

หัวหน้าฝ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย

     คุณวารุณี    ปรีชากานต์สกุล

 

 

         ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายอาคารสถานที่

              พล.ต.ต.นันทิวรรธน์  สง่าศิลป์

 

 

 

 

รายชื่ออาสาสมัคร มูลนิธิสายใจไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

อาสาสมัครประชาสัมพันธ์และการตลาด

1         นางธาริณี     ทวีเจริญ

2         นางมรกต     นิยมเสน

3         นางสาวคัทลียา   องคสิงห

4         นางสุทธาวรรณ  ปราบใหญ่

 

                   อาสาสมัครผลิตภัณฑ์ผ้า

1          นางชาลินี        วานิชวงศ์

2          นางวิลาวัลย์      สุขยางค์

3          นางสาวรัชนี      จินดาทัต

4          นางกุมารี          รัตนทิพ

5          นางมนทิพา       รัศมีมงคล

 

อาสาสมัครงานพู่กันระบายสี

1          นางสาวณิชาพรรณ  ศรินทุ

2          นางวิสสุดา         กนิษฐานนท์

3          นางจุฑารัตน์        ผูกพานิช

4          พ.ญ.วรรณี          กลศาสตร์เสนี

5          นางเพ็ญพรรณ     โกวิทางกูร

 

อาสาสมัครผลิตภัณฑ์หนัง

1           นางอรษา      บุญศรี

2           นายสมพร     เกตุเงิน

 

                           อาสาสมัครประจำสาขาพญาไท

 1          นางเสริมสุข     วรรณพฤกษ์ (ประธานที่ปรึกษา)

 2          นายโสภณ      เมืองเจริญ

 3          นางบุลสิริ       มหารมณ์

 4          นางปราณี       สาระพงษ์

 5          นางบุญนำ      พัฒนรัฐ

 6          นางวลี          วารีกุล

 7          ม.ร.ว.บุษกร    บุนนาค

 8         นางสาวจารุวรรณ     เกษมทรัพย์

 9         นางกมลา       พูลประเสริฐ

10         คุณหญิงยี่ภู่    แก้วกาญจน์

11         ท่านผู้หญิงวรรณพิมล   สรเทศน์

12         พลตำรวจตรีสุรเจตน์     ธรรมธำรง

13         พลโทหญิงพิมพ์ผกา    เพ็ญกิตติ

 

อาสาสมัครประจำสาขาดิโอลด์สยาม

 1          นางเยาวภา       ด่านสวัสดิ์  (ประธานที่ปรึกษา)

 2          นางจิตตลักษณ์  รัตนแสงศรี

 3          นางอรศรี         แก้วเจริญ

 4          นางสาววันดี      ฉิ่งกังวานชัย

 5          นางอำพร         มหิมา

 6          นางอมรา         สินเหลือ

 7          นางระพีพรรณ    ผลพิบูลย์

 8          พล.ต.หญิงเสริมบุญ  รุ่งรัตน์

 9          นางวิษาษณีย์     บุญยฤทธิ์

 

อาสาสมัครประจำสาขาบองมาร์เช่

 1          นางเสริมสุข   วรรณพฤกษ์       (ประธานที่ปรึกษา)

 2          เรืออากาศเอกหญิงจรรยา   พวงจินดา

 3          นางสารี         รัตนปริคณน์

 4          นางลักษมี      จันทน์พยอม

 5          นางเสริมศรี     ภู่จินดา

 6          นางดวงศิริ     พิชยวัฒน์

 7          นางนพนภา     กุลทนันทน์

 8          นางกันยา       อัมพรกลิ่นแก้ว

 9          นางพัชรา      อนันต์สุชาติกุล

                       

อาสาสมัครประจำสาขารามาธิบดี

 1        นางสาวภูมิจิต     เกษมทรัพย์

 2        นางสุนันทา         หาอุปละ

 3        พันเอกหญิงสุวิภา  สุวัฑฒน

 4        พล.ต.หญิงฟ้าวลัย     พลอยมุกดา

 5         นางมยุรี            อิงคนินันท์

 6         นางรัมภา           มัธยันต์พล

 7         นางนภาพร         วรรณแสง

 

                                       อาสาสมัครประจำสาขาดอนเมือง  

                                       1          นางศิริเพ็ญ     เมฆยงค์

                                       2          เรืออากาศเอกหญิงจรรยา     พวงจินดา

                                       3          นางนภาพร     วรรณแสง

 

คณะอาสาสมัครแผนกรับบริจาค 

 1          นางดารา            เปรมอนันต์

 2          นางแฉล้ม            สุวรรณประดิษฐ์

 3          นางสาววรรณนรา   นิลณรงค์

 4          นางโชติมา            มณีรัตน์

 5          นางเพ็ญพรรณ        โกวิทางกูร

 6          นางสาวประวาณี      นรินทรางกูร ณ อยุธยา

 7          นางสาวอินทิรา        สุทธะพินทุ

 8          พลโทหญิงหิรัญญา   เพ็ญกิตติ

 

            

 

   

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com