Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สาขาต่างๆ

วันที่: 28-11-2013

          มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 


 

 

 สำนักงานใหญ่ : อาคารมูลนิธิสายใจไทยฯ  265  ถนน สรรพาวุธ  บางนา  กทม. 10260  

    โทร. 02-183-5115          

    โทรสาร 02-183-5129

    E-mail :saijaithai265@hotmail.com,    

    www.saijaithai.or.th

    หัวหน้าสาขา   นางอณิมา   อบอุ่น

 

    
  

 

 

 

 

► สาขา : อาคารมูลนิธิสายใจไทยฯ  306/1  ถ.ศรีอยุธยา  เขตพญไท  กทม.  10400

    โทร. 02-354-5996-7      

    โทรสาร.   02-354-5998

    หัวหน้าสาขา   น.ส.อาริยะ   กาญจนเพ็ญ

 

   
  

 

 

 

 

 

► สาขา : ดีโอลด์สยาม พลาซ่า

    โทร. 02-226-0142

    หัวหน้าสาขา   นางภัทรพร   คูหาเรืองรอง

 

    

 

 

 

 

 

 

► สาขา : ตลาดบองมาร์เช่

    โทร. 02-150-7872         

    โทรสาร. 02-150-7873

    หัวหน้าสาขา   นางวราภรณ์   อินทร์โสด

 

    

 

 

 


 

► สาขา : รามาธิบดี  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขต ราชเทวี  กทม. 10400

    โทร. 02-3544341 - 3

    หัวหน้าสาขา   นางนงนุช

   

 

 

 

 

► สาขา : สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก

    ฝั่งตะวันออก    โทร. 02-134-8869

    ฝั่งตะวันตก       โทร. 02-134-8875

 

    

 

 

► สาขา : สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนสรรพาวุธ  บางนา

    โทร. 02-130-6383

    

 

     

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

► ผลิตภัณฑ์สายใจไทย

   หมวด

 

1.งานเครื่องหนัง                             2.งานตัดเย็บ                                  3.งานลวดลายบนแก้ว 

                                                             

 

                  4.งานพู่กันระบายสี                          5.งานไม้                                     

                                       

 

                                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com